Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw postępowań uchodźczych
 • w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Taborowa 33; Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 z późn. zm.) w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów;
 • Rejestrowanie w systemie informatycznym Pobyt wniosków i decyzji w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów;
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach;
 • Pobieranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemców, zgłaszających się w celu wyrobienia pierwszej KP i GDP, a także odbioru spersonalizowanych dokumentów KP i GDP;
 • Prowadzenie ewidencji wniosków o wydanie lub wymianę dokumentów, wpływu dokumentów wykonanych w CPD MSW oraz dat ich odbioru przez Cudzoziemców w systemach informatycznych;
 • Analizowanie obcojęzycznych informacji wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 • Prowadzenie korespondencji z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych;
 • Współpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz uchodźców, naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – jednozmianowa praca biurowa w godzinach 8.15-16.15;
  – praca przy komputerze powyżej 8 godzin dziennie;
  – permanentna obsługa klienta zewnętrznego;
  – reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku prowadzi schodami lub po pochylni dostosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
  – wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie, aby można poruszać się po nich na wózku;
  – na każde piętro można dostać się klatką schodową lub obszerną windą;
  – toalety pozwalają na swobodne poruszanie się;
  – drzwi wejściowe do pokoju są dostatecznie szerokie, umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego;
  – praca wykonywana jest przy komputerze, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego oraz długotrwałego skupienia uwagi;
  – z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.
  – wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika, sporadycznie pojawia się konieczność załatwienia spraw w siedzibie Urzędu mieszczącej się przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie oraz wyjazdów służbowych. Samochody służbowe, którymi istnieje możliwość przemieszczania się, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Do budynku tego można dostać się jedynie schodami. Na każde piętro prowadzą schody oraz winda.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego;
  • Zaawansowana znajomość języka rosyjskiego;
  • Ogólna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie;
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;
  • Znajomość ustawy o cudzoziemcach;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • zaawansowana znajomość języka ukraińskiego;
 • odbycie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego „Pobyt”;
 • umiejętność obsługi systemu informatycznego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • kopię dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych (fakultatywnie);
 • kopię dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu z obsługi systemu informatycznego „ Pobyt” (fakultatywnie);

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Koszykowa 16, 00 –564 Warszawa
  z dopiskiem: „Starszy specjalista ds. postępowań uchodźczych w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych”

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  W ofercie pracy proszę powołać się na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,6

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.