Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw postępowań uchodźczych
 • w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Taborowa 33; 02-699 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach wymienionych powyżej;
 • samodzielne prowadzenie przesłuchań statusowych osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP;
 • analizowanie obcojęzycznych informacji wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;
 • prowadzenie korespondencji z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych;
 • rejestrowanie w Systemie Informatycznym Pobyt decyzji w sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony uzupełniającej;
 • uzupełnianie SI Monitoring w zakresie dekretacji, wezwań, przesłuchań, postanowień, projektów decyzji i innych danych szczegółowych dotyczących prowadzonych spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 • obsługa systemu informatycznego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – ośmiogodzinna praca biurowa w godzinach 8:15-16:15;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – permanentna obsługa klienta zewnętrznego;
  – wyjazdy służbowe: krajowe i zagraniczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku prowadzi schodami lub po pochylni dostosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
  – wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie, aby można poruszać się po nich na wózku;
  – na każde piętro można dostać się klatką schodową lub obszerną windą;
  – toalety pozwalają na swobodne poruszanie się;
  – drzwi wejściowe do pokoju są dostatecznie szerokie, umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego;
  – praca wykonywana jest przy komputerze, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego oraz długotrwałego skupienia uwagi;
  – z energomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.
  – wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika, sporadycznie pojawia się konieczność załatwienia spraw w siedzibie Urzędu mieszczącej się przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie oraz wyjazdów służbowych. Samochody służbowe, którymi istnieje możliwość przemieszczania się, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Do budynku tego można dostać się jedynie schodami. Na każde piętro prowadzą schody oraz winda.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
  • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
  • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub lingwistyczne,
 • odbycie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • przeszkolenie w zakresie SI Pobyt i umiejętność obsługi systemu,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”,
 • 2 lata doświadczenia w pracy z cudzoziemcami/uchodźcami,
 • umiejętność obsługi SI z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów EZD,
 • zdolności edytorskie (sprawność językowa).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe prawnicze lub lingwistyczne (fakultatywnie),
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych (fakultatywnie),
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie SI Pobyt i umiejętność obsługi systemu (fakultatywnie),
 • kopia dokumentu potwierdzającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” (fakultatywnie),
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia w pracy z cudzoziemcami/uchodźcami (fakultatywnie).

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Taborowa 33, 02 –699 Warszawa
  z dopiskiem: „Starszy specjalista w Wydziale II Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy,
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani
  do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia 1,62;
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.