Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Projektów Informatycznych Biura Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie zespołem projektowym i udział w pracach zespołu projektowego podczas budowy lub modernizacji systemów informatycznych,
 • Zarządzanie ryzykiem we wszystkich projektach informatycznych,
 • Szacowanie rozmiaru oprogramowania z wykorzystaniem metody punktów funkcyjnych podczas analizy kosztów zmian wprowadzanych w systemach informatycznych,
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy pomocowych,
 • Przygotowywanie projektów umów we współpracy z Biurem Prawnym oraz Biurem Logistyki i Pomocy Zagranicznej,
 • Przygotowywanie projektów stanowisk i opinii dot. aktów prawnych pod kątem ewentualnych zmian w systemach informatycznych
 • Udział w pracach komisji przetargowych,
 • Udział w odbiorze systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w nietypowych godzinach pracy (w tym dyżury);
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta, w kamienicy
  o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów. Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie. Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne
  dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.
  Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg.
  Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia.
  Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowych – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi.
  Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej,
  co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców.
  Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.
  Wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku, występuje niekiedy konieczność wykonania pracy poza budynkiem Urzędu. Samochody służbowe, używane do przemieszczenia się pracowników, nie są przystosowane do przewozu
  osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów informatycznych lub przy zarządzaniu ryzykiem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (DZ. U. z 2013 r., poz. 1650, z 2014 r., poz, 463 z późn. zm.),
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.);
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ‘poufne’ lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

 • certyfikat Prince2 Foundation,
 • certyfikat Prince2 Practitioner,
 • certyfikat M_o_R Foundation,
 • certyfikat M_o_R Practitioner,
 • znajomość analizy punktów funkcyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji projektów informatycznych lub przy zarzadzaniu ryzykiem;,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia certyfikatu – Prince2 Foudation (fakultatywnie),
 • kopia certyfikatu – Prince2 Practitioner (fakultatywnie),
 • kopia certyfikatu – M_o_R Foudation (fakultatywnie),
 • kopia certyfikatu – M_o_R Practitioner (fakultatywnie),

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Taborowa 33, 02 –699 Warszawa
  z dopiskiem: „starszy specjalista w Biurze Informatyki – Ogłoszenie Nr 179580”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy,
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,8;
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.