Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw ds. realizacji pomocy socjalnej
 • w Wydziale Realizacji Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa, ul. Koszykowa 16

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, organami porządku publicznego w zakresie pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom będącym pod opieką Departamentu Pomocy Socjalnej;
 • koordynacja zadań związanych z planowaniem, przygotowywaniem oraz realizacją relokacji oraz przesiedleń cudzoziemców do Polski;
 • współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację umów na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w obiektach nie będących własnością Urzędu;
 • współudział w przygotowywaniu i realizacji współpracy z partnerami zagranicznymi;
 • współudział w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowych ze środków unijnych;
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz, danych statystycznych związanych z realizacją pomocy socjalnej dla cudzoziemców;
 • koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym między innymi w zakresie ułatwiania przejścia cudzoziemca z systemu pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców do systemu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Ośrodków Pomocy Rodzinie (indywidualne programy integracyjne).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – jednozmianowa praca biurowa od godz. 8:15 do godz. 16:15;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta,w kamienicy o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów.Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie.Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg.
  Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowych – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi.
  Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.
  Wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku, występuje czasami konieczność wykonania pracy poza budynkiem Urzędu oraz wyjazdów służbowych. Samochody służbowe, używane do przemieszczenia się pracowników, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym umiejętność obsługi pakietu MS Office;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego (A2);
 • komunikatywna znajomość języka francuskiego;
 • komunikatywna znajomość języka arabskiego;
 • posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie zarzadzania;
 • znajomośc ustawy o cudzoziemcach;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań z zakresu zarzadzania np: projektami lub współpracy z organizacjami/instytucjami międzynarodowymi;
 • posiadanie przeszkolenia/kursy z zakresu wielokulturowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego;
 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania (fakultatywnie);
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań z zakresu zarzadzania np: projektami lub współpracy z organizacjami/instytucjami międzynarodowymi (fakultatywnie);
 • kopie dokumentu potwierdzającego przeszkolenie/udział w kursie z zakresie wielokulturowości (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Koszykowa 16, 00 –564 Warszawa
  z dopiskiem: „Starszy specjalista w Wydziale Realizacji Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej- Ogłoszenie Nr 176240”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia 1.7;
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.