Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw ofert ramowych i kosztów
 • w Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia, zmiany i zatwierdzenia lub ustalenia oferty ramowej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego oraz z zakresu zatwierdzania opisu kalkulacji kosztów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie dostępu telekomunikacyjnego prowadzącego do wydania decyzji administracyjnych zobowiązujących przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do zmiany lub przedstawienia nowego projektu oferty ramowej;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego z zakresu weryfikacji uzasadnienia kosztowego i ustalania opłat usług telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • Przygotowywanie dokumentacji i stanowiska merytorycznego w zakresie środków zaskarżenia decyzji administracyjnych Prezesa UKE służących do przygotowania stanowiska organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • Przygotowywanie projektów postanowień z zakresu ofert ramowych;
 • Opracowywanie i analizowanie modeli regulacji i modeli kalkulacji kosztów dla sieci stacjonarnej;
 • Prowadzenie postępowania mającego na celu powołanie biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej lub wyników kalkulacji kosztów;
 • Opiniowanie i uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych BEREC) oraz w przygotowywanie odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów, z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu telekomunikacyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -Możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy,
  -Praca na drugim piętrze, w pokoju, który jest klimatyzowany,
  -Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
  -Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
  -Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  -Podjazd z tyłu budynku bez barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o dostępie do informacji publicznej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • Znajomość problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym w szczególności z zakresu ofert ramowych;
  • Znajomość europejskich regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego, w tym w zakresie regulacji rynków hurtowych (tzw. pakiet regulacyjny);
  • Wiedza z zakresu ekonomii;
  • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „starszy specjalista – DHRT/WORK/3”

Inne informacje:

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  -sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  -test wiedzy;
  -test językowy;
  -zadanie praktyczne – znajomość MS Word i MS Excel;
  -test kompetencyjny;
  -rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.