Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń
 • w Wydziale Kontroli Radiowej i Zwalczania Zakłóceń w Delegaturze w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów
 • ul. Grunwaldzka 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli radiokomunikacyjnych bezpośrednich;
 • Prowadzenie kontroli emisji stacji nadawczych radiofonicznych i telewizyjnych oraz innych służb radiokomunikacyjnych w terenie;
 • Wykrywanie przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych uprawnień;
 • Branie udziału w prowadzeniu postępowań pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji;
 • Uczestniczenie w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wydanie pozwoleń radiowych dla sieci RRL i monitoringu oraz wykonywanie obliczeń koordynacyjnych na podstawie danych zawartych we wniosku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
  -Praca w terenie;
  -Wysiłek fizyczny;
  -Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
  -Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -Możliwość poruszania się po budynku, w którym znajduje się winda;
  -Praca na trzynastym piętrze, w klimatyzowanym pokoju;
  -Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
  -Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  -Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe radiokomunikacyjne, telekomunikacyjne lub elektroniczne;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo jazdy kategorii B;
  • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o kompatybilności elektromagnetycznej, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • Znajomość przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej;
  • Umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych, a także wyboru odpowiedniej procedury i trybu działania;
  • Umiejętność interpretacji przepisów;
  • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Starszy specjalista – ORZ/WKR/2”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  -sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  -test wiedzy;
  -test kompetencyjny;
  -rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.