Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw przetwarzania i analiz danych w celu realizacji I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzennych);
 • uczestniczenie w procesie weryfikacji, standaryzacji, poprawy i wzbogacania danych o zakończeniach sieci i świadczonych usługach szerokopasmowych;
 • przygotowywanie bazy danych o infrastrukturze i usługach szerokopasmowych wraz ze współrzędnymi geograficznymi punktów adresowych;
 • przygotowywanie i monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania informacji geograficznej pochodzącej z inwentaryzacji infrastruktury i usług oraz innych zbiorów państwowych;
 • przygotowywanie analitycznych modeli wyliczania kosztów budowy sieci telekomunikacyjnych;
 • opracowywanie metodologii szacowania popytu na usługi szerokopasmowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy.
  – Praca na pierwszym piętrze, w pokoju, który nie jest klimatyzowany.
  – Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  – Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.
  – Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych);
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • znajomość przepisów ustaw:Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
  • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
  • znajomość rynku telekomunikacyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów);
  • umiejętność posługiwania się innymi aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. Oracle, Access, Visual Basic;
  • umiejętnośc sporządzania analiz, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
  • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,myślenie analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Starszy specjalista – DART/WMI/5”


Inne informacje:


  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – test wiedzy;
  – test językowy;
  – test kompetencyjny;
  – zadanie praktyczne z zakresu MS Excel i analizy danych przestrzennych;
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.