Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw budowlanych
 • w Wydziale Spraw Administracyjno-Gospodarczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
  ul. Strzelecka 2/6
  61-845 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod względem formalnym, merytorycznym w aspekcie zgodności z warunkami umownymi i oczekiwaniami inwestora,
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wskazanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych,
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, formularzy związanych z zagadnieniami technicznymi oraz części kosztorysowej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • Ogólny nadzór i współuczestnictwo w przebiegu prac budowlanych w tym zakresie i ich udokumentowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
  – możliwe nietypowe godziny pracy,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie innych urządzeń biurowych,
  – czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu mieści się przy ul. Strzeleckiej 2/6 i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego jako inspektor nadzoru, kierownik budowy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień budowlanych,
  • biegła obsługa komputera i programów biurowych Microsoft Word Microsoft Excel,
  • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • łatwość komunikacji,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe preferowane budowlane,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość prawa zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
  ul. Strzelecka 2/6
  61-845 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy nr 10/2015”

Inne informacje:

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 858 33 55.

  Dokumenty (życiorys, list motywacyjny, oświadczenia) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP KPRM oraz na stronie internetowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, w zakładce Praca w Urzędzie. Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych, dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu sprawdzającego wiedzę.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
  Dyrektor Urzędu zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyn.