Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Oddziale Spraw Administracyjno-Gospodarczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Małopolska 44
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zakupu towarów i usług oraz robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu;
 • opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych (dostaw, usług, robót budowlanych) oraz prowadzenie w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym spraw związanych z zakupami, eksploatacją, remontami i inwestycjami w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Szczecinie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, okresowych sprawozdań i analiz w zakresie zamówień publicznych, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji w celu wypełniania ustawowych obowiązków;
 • sprawdzanie i opisywanie faktur/rachunków pod względem formalnym i merytorycznym w celu potwierdzenia zasadności poniesionych kosztów Urzędu;
 • administrowanie składnikami majątkowymi, w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz na bieżąco nanoszenie w nich wszelkich zmian miejsc użytkowania. Opracowywanie wykazu zbędnych lub zużytych składników majątkowych w celu prawidłowego gospodarowania majątkiem Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa wykonywana na terenie Urzędu, związana z obsługą komputera (powyżej 4 godzin dziennie); użytkowanie sprzętu biurowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • · praca wykonywana w siedzibie Urzędu,
  · budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 4 lat pracy w administracji lub powyżej 2 lat pracy w obszarze spraw administracyjno-gospodarczych;
  • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych;
  • znajomość przepisów z zakresu gospodarki majątkowej;
  • zdolności interpersonalne, organizatorskie, analityczne;
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w administracji lub w obszarze spraw administracyjno-gospodarczych,
 • kwestionariusz osobowy ubiegających się o zatrudnienie według wzoru zamieszczonego w zakładce „Praca” na stronie BIP UKS www.uksszczecin.bip-e.pl lub www.szczecin.kskarbowa.gov.pl,
 • oświadczenia należy składać zgodnie ze wzorem znajdującym się w zakładce „Praca” na stronie BIP UKS www.uksszczecin.bip-e.pl lub www.szczecin.kskarbowa.gov.pl.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Małopolska 44
  70-515 Szczecin
  z dopiskiem: „Oferta pracy – starszy specjalista ”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.500,00 do 4.000,00 brutto.
  List motywacyjny, kwestionariusz osobowy i oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu wymagają podpisu kandydatki/kandydata oraz opatrzenia datą. W przypadku niespełnienia tego wymogu oferty nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
  Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane o terminie postępowania kwalifikacyjnego e-mailowo lub telefonicznie; w tym celu zaleca się podanie adresu e-mail i numeru telefonu.
  Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap obejmuje część pisemną – test i 2 zadania, II etap – rozmowa kwalifikacyjna dla osób, które uzyskają pozytywny wynik z etapu I, tj. uzyskają próg 60% prawidłowych odpowiedzi.
  Oferty osób niezakwalifikowanych do postępowania i zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru lub zatrudnienia. Informacje o procesie naboru dostępne są w zakładce „Praca” na stronie BIP UKS www.uksszczecin.bip-e.pl lub www.szczecin.kskarbowa.gov.pl.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.