Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC
 • w Inspektoracie Operacyjnym Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów usług lotniczych (AWC),
 • Prowadzenie ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AWC i innymi użytkownikami statków powietrznych w lotnictwie ogólnym;
 • Wykonywanie inspekcji na pokładach statków powietrznych posiadaczy AWC oraz użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym;
 • Analizowanie i opiniowanie dokumentacji operacyjnej podmiotów gospodarczych oraz, jeżeli ma to zastosowanie użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym;
 • Analizowanie i opiniowanie propozycji aktów prawnych;
 • Aktualizowanie dokumentacji operacyjnej posiadaczy AWC zgromadzonej w Inspektoracie;
 • Przygotowywanie opinii i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – praca w terenie i nietypowe godziny pracy (inspekcje),
  – praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego jako pilot zawodowy lub w zakresie prowadzenia / przygotowywania lub nadzoru operacji lotniczych lotnictwa cywilnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu usług lotniczych i lotnictwa ogólnego;
  • Dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dot. lotnictwa cywilnego z zakresu usług lotniczych i lotnictwa ogólnego;
  • Znajomość przepisów Part M, Part 145 i Part 21 w zakresie dot. personelu nominowanego;
  • Znajomość podstawowych typów statków powietrznych będących pod nadzorem ULC;
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • rzetelność i terminowość,
  • doskonalenie zawodowe,
  • skuteczna komunikacja,
  • podejmowanie decyzji,
  • umiejętności analityczne,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • umiejętność argumentowania

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lotniczym;
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze usług lotniczych;
 • Szkolenie audytora wewnętrznego zgodnie z Normą ISO 9001:2008; Szkolenie audytora wewnętrznego zgodnie z Normą ISO 9001:2008;
 • Szkolenia inspektorskie zgodnie z Podręcznikiem Nadzoru Operacyjnego do uzyskania poziomu Inspektora Bezpieczeństwa Lotniczego (ASI);
 • Licencja pilota zawodowego lub licencja dyspozytora lotniczego lub licencja mechanika lotniczego zgodna z Part 66 – aktualna lub wygasła;
 • Znajomość KPA;
 • Odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopia prawa jazdy Kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOL-2/3-37/2015”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 520-72-32, formalne: 520-74-04.