Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nadzoru techniczno-finansowego
 • w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie do realizacji projektów związanych z ochroną brzegów morskich finansowanych z budżetu państwa i funduszy unijnych oraz ich środków pozabudżetowych, w tym zlecanie przygotowania właściwych dokumentów oraz analiza prawidłowości technicznej i kompletności dokumentacji
 • planowanie wydatków finansowych na realizację zadań statutowych oraz dodatkowych przypisanych Inspektoratowi
 • prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków finansowych Inspektoratu wraz z ich kontrolą
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości finansowej, przekazywanej przez Inspektorat do ministerstwa właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz przekazywanie do komórek organizacyjnych Urzędu informacji do rozliczeń, zestawień i sprawozdań wykonywanych przez Urząd • uczestnictwo w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez Inspektorat
 • przeprowadzanie procedur zamówień publicznych do 30 000 euro oraz współpraca z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości powyżej 30 000 euro
 • udostępnianie informacji dotyczącej działalności Inspektoratu na stronie internetowej Urzędu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – schodołaz
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i rozliczania inwestycji po stronie: Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego(A2 wg ESOKJ)
  • znajomość zasad rozliczania inwestycji w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań

wymagania dodatkowe

 • rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzanie projektami
 • wykształcenie wyższe techniczne w obszarze budownictwo
 • studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami
 • przeszkolenie w zakresie zamówienia publiczne
 • znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów ustawy „Program Ochrony Brzegów Morskich” w zakresie wykonywanych zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze………….

Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 898,83-3 048,74.zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 72 lub 58 355 34 10