Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw systemów IT
 • w Wydziale Informatyki i Łączności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • ul. Polska 2, 81-339 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie zdalnej lub bezpośredniej diagnostyki i usuwania awarii systemów IT i bezpieczeństwa morskiego
 • przekazywanie informacji o awarii systemów IT i bezpieczeństwa morskiego do zewnętrznej obsługi serwisowej
 • dokonywanie przeglądów technicznych sieci telekomunikacyjnej
 • dokonywanie przeglądów technicznych stacji radarowych
 • instalowanie sprzętu oraz instalowanie i aktualizowanie oprogramowania serwerów usługowych wraz z konfigurowaniem ustawień sieciowych
 • obsługa systemu zdalnego wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów IT i bezpieczeństwa morskiego
 • udzielanie pomocy w pracach wdrożeniowych prowadzonych w trakcie realizacji projektów dotyczących systemów informatycznych IT i bezpieczeństwa morskiego
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem usług dostaw informatycznych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (na lądzie)
  – krajowe wyjazdy służbowe
  – zagraniczne wyjazdy służbowe
  – zagrożenie korupcją
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Warunki uciążliwe:
  – praca na wysokości powyżej 3 metrów
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – brak schodołaz
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka. informatyka i ekonometria, elektronika i telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria produkcji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • umiejętność administrowania aktywnymi urządzeniami sieciowymi
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo systemów operacyjnych i informatycznych
  • wiedza z zakresu platform serwerowych: Microsoft Windows i Unix/Linux
  • znajomość strukturalnego języka zapytań – SQL
  • umiejętność zarządzania systemami bazodanowymi

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie informatyka lub zarządzania projektami
 • posiadanie certyfikatów administratora baz danych Oracle i MS SQL , certyfikatów Microsoft MCTS, certyfikatów sieciowych CCNA, CCNP
 • posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne E/1)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość współczesnych języków programowania: strukturalnych i obiektowych
 • umiejętność tworzenia skryptów
 • znajomość XHTML i XML
 • znajomość projektowania systemów IT
 • znajomość zagadnień sieciowych IP/MPLS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze – …………………


Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 198,64 – 3 534,06 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 37 50 lub 58 355 31 72