Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw e-commerce i nowych technologii
 • w Departamencie Analiz Rynku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • na bieżąco monitoruje i analizuje zmiany dotyczące konkurencji w e-commerce oraz na rynkach wykorzystujących w znaczącym zakresie Internet oraz nowe technologie, wypracowując stanowiska organu antymonopolowego oraz identyfikując pojawiające się na nich ryzyka ograniczanie konkurencji i naruszenia interesów konsumentów;
 • przygotowuje analizy, wytyczne i opracowania na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa urzędu, w celu zapewnienia odpowiednich podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w e-commerce oraz na rynkach wykorzystujących w znaczącym zakresie Internet oraz nowe technologie;
 • prowadzi badania rynków w szczególności tych wykorzystujących z znaczącym zakresie Internet oraz nowe technologie;
 • opiniuje projekty orzeczeń Prezesa UOKiK z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów dotyczące e-commerce oraz na rynków wykorzystujących w znaczącym zakresie Internet oraz nowe technologie;
 • analizuje otrzymane projekty aktów prawnych i programów rządowych pod kątem ich wpływu na rozwój konkurencji na określonym rynku lub w sektorze gospodarki i opracowuje projekty ewentualnych uwag Prezesa do ww. dokumentów;
 • bierze udział w pracach zespołów w celu przygotowania polityki konkurencji oraz innych polityk rządu i aktów prawnych związanych z rozwojem konkurencji;
 • bierze udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1.Praca biurowa przy komputerze,
  na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na VI piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji badań rynku.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem e-commerce oraz rynków w znacznym stopniu wykorzystujących Internet i nowe technologie;
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki;
  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • skuteczna komunikacja;
  • znajomość języka angielskiego (poziom B2).

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub techniczne;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • znajomość zakresu działania UOKiK oraz organów UE w zakresie ochrony konkurencji;
 • znajomość zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji i polityki konkurencji;
 • kreatywność;
 • zorientowanie na osiąganie celów;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego przy realizacji badań rynków w obszarze konkurencji lub konsumentów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe ( np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem „DAR-STS” w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
   sprawdzian wiedzy,
   próbka pracy,
   rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 44