Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw obsługi oraz wdrażania systemów informatycznych
 • w Departamencie Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie i konfigurowanie systemu informatycznego do zarządzania procesem udzielania ochrony na znaki towarowe i wzory przemysłowe. Dokonywanie niezbędnych modyfikacji w systemie, mających na celu automatyzację pracy innych Departamentów, w tym modyfikacje kodów źródłowych,
 • administrowanie i konfigurowanie aplikacji umożliwiających integrację systemu informatycznego do zarządzania procesem udzielania ochrony na znaki towarowe i wzory przemysłowe z systemami do obsługi publikacji, opłat oraz systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Dokonywanie niezbędnych modyfikacji w ww. aplikacjach,
 • udział w projektach dotyczących systemów informatycznych w ramach prawa zamówień publicznych oraz w ramach porozumień z innymi Urzędami, projektowanie i opracowywanie założeń systemów wspomagających proces obsługi przedmiotów własności przemysłowej, wdrażanie nowych systemów oraz oprogramowania wchodzącego w zakres prac Wydziału,
 • testowanie systemów informatycznych, przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie wykrytych nieprawidłowości oraz opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów,
 • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników w zakresie systemów informatycznych oraz opracowywanie dokumentacji i instrukcji dla użytkowników,
 • bieżąca obsługa informatyczna pracowników Urzędu w ramach systemu ServiceDesk – w zakresie kompetencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
  Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Czynności fizyczne:
  1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
  2. konieczność poruszania się po terenie Urzędu,
  3. konieczność wyjazdów służbowych także zagranicznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość relacyjnych baz danych,
  • umiejętność programowania w języku Java,
  • znajomość architektury ESB (Enterprise Service Bus np. Mule ESB),
  • znajomość systemu operacyjnego Linux,
  • umiejętności analityczno-projektowe w zakresie systemów informatycznych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie, czytanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji).

wymagania dodatkowe

 • rok doświadczenia w pracy w administracji państwowej,
 • znajomość technologii XML i pokrewnych,
 • znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej,
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w administracji państwowej (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Rekrutacja DI/SS” oraz numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie 4800 PLN plus dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.).

  Techniki naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl/, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57-90-067.