Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw korespondencji, patronatów i komitetów honorowych oraz wystąpień
 • w Biurze Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 33/16

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie listów i pism będących odpowiedzią na zaproszenia na uroczystości, imprezy kulturalne, sportowe, religijne itp. przychodzące do wojewody i wicewojewody
 • przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną od naczelnych organów władzy państwowej
 • przygotowywanie projektów przemówień i wystąpień wygłaszanych podczas uroczystości w celu zapewnienia obsługi organizacyjnej imprez i uroczystości, w których uczestniczy wojewoda oraz wicewojewoda
 • przygotowywanie korespondencji (listów, pism) w sprawie patronatów, które wojewoda obejmuje nad uroczystościami oraz w sprawie członkostwa wojewody w komitetach honorowych różnych imprez
 • przygotowywanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych oraz dedykacji wystosowywanych przez wojewodę lub wicewojewodę
 • współpraca z instytucjami i organizatorami imprez oraz spotkań objętych patronatem wojewody w celu ustalania szczegółów i przygotowywania niezbędnej oprawy
 • ewidencjonowanie zaproszeń wpływających do Biura Wojewody

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane głównie w siedzibie urzędu
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego
  – budynek wyposażony w windy osobowe (w tym dla osób na wózkach inwalidzkich), klatka schodowa o szerokości 140cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – parametry środowiska pracy w normie
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze public relations, w agencji reklamowej lub w obsłudze protokolarno-organizacyjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i służby cywilnej
  • znajomość zasad języka polskiego
  • kreatywność
  • komunikatywność
  • umiejętność redagowania tekstów
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (polonistyka, dziennikarstwo, historia)
 • ukończone szkolenia z zakresu poprawności pism urzędowych, zasad języka polskiego itp.
 • biegła znajomość pakietu MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 33/16
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
  z podaniem w ofercie nr ref. 33/16

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.