Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw zezwoleń na pobyt czasowy
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 29/16

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań


Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Pl. Wolności 17Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z udzieleniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy
 • rejestracja wydanych decyzji i postanowień w komputerowym systemie POBYT
 • udzielanie zainteresowanym informacji z zakresu prowadzonych spraw

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca związana z obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko znajduje się na IV piętrze budynku biurowego,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację,
  – klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami, strome schody zabiegowe,
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
  – budynek oraz winda nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim
  • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
  • znajomość ustawy o cudzoziemcach i pokrewnych
  • znajomość kodeksu postepowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  • znajomość ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność argumentowania
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • znajomość przepisów prawa handlowego, podatkowego, umów i konwencji międzynarodowych dot. praw człowieka
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 29/16
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
  z podaniem w ofercie nr ref. 29/16

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2300-2600 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.