Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw przyjmowania wniosków
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 40/16

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Pl. Wolności 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym wniosków, załączników i innych dokumentów związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na pobyt w Polsce, wydawaniem zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców, wpisem zaproszeń do ewidencji
 • udzielanie informacji dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, pracy cudzoziemców na terytorium RP oraz wskazywanie właściwych instytucji, które zakresem swego działania obejmują sprawy związane z migrantami
 • pobieranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemców w celu weryfikacji danych cudzoziemców w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
 • przygotowywanie projektów zaświadczeń wydawanych cudzoziemcom
 • wydawanie cudzoziemcom dokumentów (kart pobytu, polskich dokumentów podróży i tożsamości) oraz wprowadzenie do komputerowego systemu POBYT informacji o odebranych kartach
 • prowadzenie wstępnych postępowań wyjaśniających
 • wstępna rejestracja złożonych wniosków w systemie SI POBYT

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Rodzaj pracy to typowe prace administracyjno-biurowe, obsługa klientów i poczty oraz czynności archiwizacyjne. Pracownik przez większość czasu pracy wypełnia czynności służbowe wykorzystując sprzęt komputerowy, w tym użytkuje monitor ekranowy powyżej 4 godzin na dobę a także porusza się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów, nad którymi pracuje.
  Przy wykonywaniu pracy na tym stanowisku wykorzystuje również kserokopiarkę, drukarkę, telefon i inny sprzęt techniki biurowej. Stanowisko pracy wyposażone jest w biurko i krzesło. Sprzęt dostosowany jest do wymagań, jaki powinien spełniać na takich stanowiskach pracy. Parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie.
  Stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych wymagających często nieszablonowego podejścia, wymagana komunikatywność.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku czteropiętrowego. Winda nie przystosowana do osób na wózkach inwalidzkich. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm z poręczami po stromych schodach zabiegowych. Z klatki schodowej bezpośrednie wejście do pomieszczeń biurowych. Budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarnych nie są przystosowane są dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
  • znajomość przepisów ustawy o cudzoziemcach i pokrewnych
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów ustawy o obywatelstwie polskim
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  • znajomość przepisów ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy i o aktach stanu cywilnego
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • komunikatywność (łatwość komunikacji)
  • umiejętność pracy z trudnym klientem
  • umiejętność argumentowania i negocjowania

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów prawa handlowego, podatkowego umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia, spostrzegawczość
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta
 • doświadczenie w pracy związanej z pobytem cudzoziemców

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 40/16

  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 40/16

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW (http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod numerem tel. 61 854 11 87 lub 61 854 19 91.
  Wyniki naboru opublikowane będą w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.