Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
 • w Wydziale Wyrobów Budowlanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu w celu wsparcia bieżącej pracy pracowników wydziału
 • Współudział w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez Wydział Wyrobów Budowlanych
 • Współudział w opracowywaniu rocznego planu kontroli, ocen okresowych, analiz i sprawozdań w celach sprawozdawczości dotyczącej funkcjonowania wydziału

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakt z klientem zewnętrznym, wyjazdy na kontrole

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Bardzo dobra znajomość przepisów Kpa, Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych
  • Umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Po zakończonej rekrutacji aplikacje osób niewyłonionych w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.