Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli
 • w Wydziale Inspekcji Technicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń o których mowa w art. 82b ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budoowlaanych
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji
 • Uczestniczenie w kontrolach obowiązkowych zakończonej budowy obiektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych w celu rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu ustawowego postępowania zgodnie z KPA

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kpa i warunków technicznych
  • Ogólna znajomość procedur realizowanych w administracji pubklicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Po zakończonej rekrutacji aplikacje osób niewyłonionych w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.