Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw badań biologicznych
 • Pracowni w Łomży

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
  ul. Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łomża
 • Delegatura w Łomży
  ul. Akademicka 20
  18-402 Łomża

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz hydrobiologicznych i bakteriologicznych zgodnie z ustalonym zakresem upoważnienia i harmonogramem ustalającym podział wykonywanych badań,
 • prowadzenie i dokumentowanie wewnętrznej kontroli jakości badań,
 • prowadzenie i dokumentowanie kalibracji i sprawdzania stosowanego wyposażenia pomiarowego,
 • opracowywanie i aktualizacja zleconych przez bezpośredniego przełożonego procedur, instrukcji roboczych i innych dokumentów dotyczących wykonywanych badań,
 • właściwe oznakowywanie stosowanych odczynników, wzorców, materiałów odniesienia, sporządzonych roztworów i odpowiednie ich przechowywanie,
 • obsługa stosowanego wyposażenie pomiarowego zgodnie z fabrycznymi instrukcjami obsługi i instrukcjami roboczymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych – laboratorium,
  – Nietypowe godziny pracy (np. pobór prób w terenie powodujący wystąpienie godzin nadliczbowych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze budynku,
  – Brak dostosowania do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się po schodach,
  – Występuje praca przy monitorze ekranowym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe biologia lub nauki o środowisku
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium wykonującym badania próbek metodami biologicznymi, w tym badania hydrobiologiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dokładna znajomość grup organizmów mających zastosowanie w badaniach hydrobiologicznych,
  • obsługa komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu,
  • obsługa mikroskopów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok

  z dopiskiem : „oferta pracy – starszy specjalista”

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce Nabór do służby cywilnej.

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu