Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw do spraw badań i pomiarów
 • w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych Laboratorium WIOŚ w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Obywatelska 13
  20-092 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Obywatelska 13
  20-092 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie próbek i wykonywanie badań i pomiarów oraz opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
 • wykonywanie badań spektrofotometrycznych, miareczkowych, wagowych i potencjometrycznych,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych i nowelizowanych procedur badawczych oraz nowych technik analitycznych,
 • realizowanie sprawdzeń i wzorcowań oraz obsługa zapobiegawcza wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z harmonogramami,
 • przedstawianie Kierownikowi Pracowni propozycji zmian na zajmowanym stanowisku pracy wraz z uzasadnieniem.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium),
  – praca w terenie,
  – nietypowe godziny pracy (dyżury PPA),
  – wysiłek fizyczny,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy:
  praca przy komputerze do 4 godzin dziennie,
  praca z aparaturą kontrolno-pomiarową,
  praca ze sprzętem do poboru prób.
  Bariery architektoniczne:
  Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny i budynek laboratoryjny. Budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek laboratoryjny posiada zabudowę wielopoziomową, wyposażony jedynie w windę towarową. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo: platforma oraz z jednej strony podjazd.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
  • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
  • znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych,
  • znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi,
  • znajomość badań/technik spektrofotometrycznych, miareczkowych, wagowych, potencjometrycznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe chemiczne, studia podyplomowe/kursy w zakresie technik chromatograficznych, studia podyplomowe/kursy specjalistyczne w zakresie zapewnienia jakości badań,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w laboratorium instytucji publicznych związanych z ochroną środowiska,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Obywatelska 13
  20-092 Lublin

Inne informacje:

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostaje po skończeniu przyjmowania ofert na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Proces naboru składa się z następujących etapów:
  Etap 1: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
  Etap 2: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań a następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
  Etap 3: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
  Do etapu 2 przechodzą kandydaci spełniający wymogi formalne oraz niezbędne. O terminie etapu 2 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. O terminie etapu
  3 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po zakończeniu etapu
  2 Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia. Dodatkowe informacje 81-718-62-45. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.