Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw windykacji
 • w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Paprotna 14
  51-117 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • podejmowanie czynności przedegzekucyjnych, w szczególności wystawianie i wysyłanie upomnień do podmiotów zobowiązanych, sporządzanie tytułów wykonawczych, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wysyłanie dokumentów do organów egzekucyjnych,
 • bieżące monitorowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy egzekucyjne na wniosek organu Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym sporządzanie zapytań do organów egzekucyjnych o przebieg postępowań egzekucyjnych,
 • rozpatrywanie pism organów egzekucyjnych dotyczących postępowań egzekucyjnych prowadzonych na wniosek organu Inspekcji Ochrony Środowiska, sporządzanie odpowiedzi na w/w pisma w przewidzianej przez prawo formie, treści i terminie oraz udzielenie informacji na temat podmiotów zobowiązanych,
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma podmiotów zobowiązanych, wobec których były bądź są prowadzone postępowania egzekucyjne,
 • sporządzanie środków zaskarżenia (skarg, odwołań, zażaleń) na rozstrzygnięcia organów władzy publicznej,
 • sporządzanie wniosków o zwrot tytułów wykonawczych, zawieszenie postępowań egzekucyjnych, podjęcie zawieszonych postępowań egzekucyjnych, umorzenie postępowań egzekucyjnych,
 • podejmowanie niezbędnych czynności w postępowaniach egzekucyjnych przejętych przez sądowe organy egzekucyjne od administracyjnych organów egzekucyjnych w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową,
 • przygotowywanie informacji o stanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych do kwartalnych sprawozdań budżetowych oraz do półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w celu sporządzenia w/w sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu na I piętrze budynku, brak wind i podjazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość następujących aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, w szczególności umiejętność sporządzania pism urzędowych, postanowień, decyzji, odwołań, skarg i zażaleń,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa materialnego z zakresu ochrony środowiska,
 • umiejętność obsługi programu F-K PROBIT.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Paprotna 14
  51-117 Wrocław

Inne informacje:

  Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.
  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego).
  Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 327-30-08 lub (71) 327-30-50.