Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw zamówień publicznych
 • w dziale ds. zamówień publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wrocław, ul. Januszowicka 48

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objęte ustawą prawo zamówień publicznych w celu umożliwienia WIW zakupu potrzebnych towarów i usług oraz dostaw,
 • uczestniczenie w sporządzaniu planu zamówień publicznych,
 • tworzenie we współpracy z innymi działami Inspektoratu planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu,
 • analiza potrzeb komórek organizacyjnych w celu analizy potrzeb (zapotrzebowań) i przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – delegacje służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie: prawo zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
  • znajomość kodeksu cywilnego,
  • podstawowa znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność argumentowania (asertywność, umiejętność przekonywania).

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność współpracy,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość pakietu OFFICE,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • zdolność negocjacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Januszowicka 48
  50-983 Wrocław

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu.
  Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie testu za pośrednictwem wiadomości e-mail. List motywacyjny, CV i wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.