Urząd Statystyczny w Kielcach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy statystyk
 • do spraw organizacji badań statystycznych
 • w Wydziale Badań Ankietowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
  25-369 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli logicznej i merytorycznej ankiet i formularzy pozyskanych od ankieterów w celu wyeliminowania błędów
 • weryfikacja poprawności akceptowanych błędów uznaniowych i nie uznaniowych wystepujących w zbiorach
 • kontrola pracy ankieterów w celu eliminacji nieprawidłowości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera; możliwość pracy w nietypowych godzinach (dyżury oraz praca dwuzmianowa)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne
  Wynagrodzenie zasadnicze 1950 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • rzetelność
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
  • komunikacja interpersonalna
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych
  • myślenie analityczne
  • orientacja na klienta/interesanta
  • umiejętność obsługi komputera (Windows, Word, Excel)

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień z zakresu badań ankietowych rolniczych oraz społecznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  Zygmunta Wróblewskiego 2
  25-369 Kielce
  pokój 22 lub 23 z dopiskiem „Oferta nr 5/2015”

Inne informacje:

  Prosimy o odniesienie się w aplikacji do wszystkich wymagań niezbędnych oraz dodatkowych zawartych w ogłoszeniu, co traktowane jest na równi z oświadczeniem o ich spełnieniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego); list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać własnoręcznie; powiadomieni telefonicznie lub droga elektroniczną będą tylko zakwalifikowani kandydaci; oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzenie procedury naboru. Przetwarzanie danych osobowych kandydatek/kandydatów jest dopuszczalne zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U 2014r. poz. 1182 ze zm). Dane osobowe zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Urząd Statystyczny w Kielcach z siedzibą przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.