Urząd Statystyczny w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy statystyk
 • do spraw realizacji badań statystycznych
 • w Oddziale Urzędu Statystycznego w Zamościu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Lublinie
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Zamość, ul. Podgroble 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie, w tym bezpośrednio od respondentów w terenie, gromadzenie i wstępne przetwarzanie danych pierwotnych zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • kontrola poprawności logicznej i merytorycznej wpływających sprawozdań i ankiet w celu wyeliminowania błędów materiałowych i uzyskania właściwej jakości danych,
 • analiza i kontrola poprawności wyników i kompletności badań statystycznych (tablice kontrolne) w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości,
 • koordynacja realizacji badań statystycznych w celu zapewnienia ich zgodności z wytycznymi i harmonogramami,
 • rozpowszechnianie informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wyników badań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego
  praca w terenie,
  obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
  bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • ogólna wiedza z dziedziny ekonomii, rolnictwa
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • poszukiwanie informacji
  • współpraca,
  • komunikacja interpersonalna,
  • komunikacja pisemna

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji badań statystycznych,
 • myślenie analityczne,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 3/05/2016”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 1873,84 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2014 poz. 1111 z późn. zm.), W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie-Informacje ogólne – Praca zamieszczona będzie lista kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu naboru.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone bieżącą datą. Pod ww. adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem
  telefonu: 81 533 20 51 wew. 150 lub 119.