Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy wizytator
 • w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Departamentu Jakości Edukacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w nadzorowaniu działalności kuratoriów oświaty oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w zakresie przydzielonych zadań, gromadzenie informacji o działalności tych jednostek w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i wykorzystywanie danych do podnoszenia jakości ich pracy.
 • Udział w opracowywaniu wyników kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz monitorowanie przestrzegania przepisów w tym zakresie.
 • Przygotowywanie, na podstawie wyników i wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego propozycji zakresów niezbędnych działań, które należy podjąć w systemie wspomagania szkół i placówek.
 • Udział w ustalaniu organizacji nadzoru pedagogicznego m.in. nad szkołami, zespołami szkół i szkolnymi punktami konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz placówkami, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia kierowane do MEN w zakresie dotyczącym nadzoru pedagogicznego, w szczególności na interpelacje, interwencje i zapytania kierowane przez parlamentarzystów oraz pisma kuratorów oświaty, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i innych podmiotów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i kontrolami (pracownicy kuratoriów oświaty, dyrektorzy szkół i nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, indywidualni interesanci);
  2. Wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
  możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, schodołaz do ewentualnego wykorzystania.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat stażu pracy pedagogicznej na stan. nauczyciela i: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stan. kierowniczym w szkole, plac. lub zakł. kształcenia nauczycieli, lub co najm. 2 letni staż pracy w urzędzie organu spraw. nadzór pedag. nad szk. i placówkami lub w urzędzie organu prow.szkoły lub placówki na stan.zw.z org.pracy szkół i plac. a w przyp.nauczyciela akad-5 letni staż pracy w szk. wyższej i ukończ.formy dosk.w zakr.adm.lub zarządzania
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie oświaty (rozdziały: Przepisy ogólne, Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi, Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych, Szkoły i placówki niepubliczne),
  • znajomość rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, rozporządzenia w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur,
  • znajomość procesu legislacyjnego,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji zadań oświatowych i nadzoru pedagogicznego oraz organizacji służby cywilnej i obowiązków członków korpusu służby cywilnej, – znajomość postępowania administracyjnego w zakresie załatwiania skarg i wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych,
  • umiejętność argumentowania,
  • odporność na stres,
  • umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

 • ukończenie doskonalenia w zakresie ewaluacji, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość obsługi platformy Systemu Oświaty Ewaluacji,
 • kreatywność,
 • samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. wykształcenie, przeszkolenie – np. dyplomy, i inne stosowne zaświadczenia.

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

  (z dopiskiem „Oferta pracy DJE, WNP, starszy wizytator DJE/WNP/10 Z (A1)”)

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru.
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170