Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • statystyk
 • do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych
 • w Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpoznawanie zapotrzebowania, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych,
 • rozpoznawanie zapotrzebowania na wynikowe informacje statystyczne,
 • udostępnianie informacji statystycznych w ramach prowadzonego informatorium statystycznego,
 • uczestniczenie we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • opracowywanie treści zawartych w serwisie internetowym urzędu,
 • gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie księgozbiorów biblioteki i wydawnictw statystycznych,
 • realizowanie zadań związanych z utworzeniem, modernizacją i aktualizacją dziedzinowej bazy danych informatorium statystyczne,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  – sporadyczne występowanie delegacji służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  – pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
  – w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
  • dobra znajomość MS Word, MS Excel,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
  • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
  • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami,
 • dobra znajomość MS PowerPoint,
 • przygotowanie pedagogiczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  Konarskiego 1-3
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „Oferta Nr 5/2015”

Inne informacje:

  – PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 52 3669365 lub 52 36 69 346,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  – list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  – powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko zakwalifikowani kandydaci,
  – oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
  – na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
  – ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach.