Urząd Statystyczny w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • statystyk
 • w Oddziale w Koszalinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • al. Monte Cassino 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego oraz transportu
 • uczestniczenie we wstępnej analizie i kontroli poprawności wyników badań statystycznych
 • realizowanie badań ankietowych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • uczestniczenie w wypełnianiu makiet tablic publikacyjnych, sprawdzaniu poprawności ich wypełnienia oraz wyliczaniu wskaźników

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa ,praca w terenie, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na II piętrze. Wymaga użytkowania sprzętu biurowego ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telefon). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych : szerokie drzwi wejściowe , drzwi wewnętrzne i ciągi komunikacyjne. Brak pochylni przy wejściu do budynku, platformy przyschodowej, wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, w tym regulacji prawnych
  • wiedza na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
  • ogólna wiedza z zakresu statystyki
  • znajomość zagadnień ekonomicznych i społecznych
  • znajomość pakietu MS Office
  • komunikatywność, dokładność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów ( zaświadczeń, certyfikatów) potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Oddział w Koszalinie
  al. Monte Cassino 4
  75-412 Koszalin

  z dopiskiem – Oferta nr 6/2015

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 3476393.