Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • statystyk informatyk
 • do spraw obsługi informatycznej oraz organizacji i realizacji badań statystycznych
 • w Oddziale w Toruniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Oddział w Toruniu.
  ul. Mickiewicza 10/16
  87-100 Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie na poziomie oddziału obsługi technologiczno-informatycznej przetwarzania danych pozyskanych w statystycznych badaniach rynku pracy realizowanych na rzecz statystyki ogólnokrajowej oraz ankietowych badaniach statystycznych,
 • udzielanie sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do urzędu,
 • zapewnienie na poziomie oddziału bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych,
 • usuwanie usterek infrastruktury informatycznej oraz poszukiwanie, wdrażanie i dokumentowanie metody i procedury eliminacji potencjalnych awarii technicznych urządzeń i oprogramowania,
 • prowadzenie na poziomie oddziału gospodarki zasobami informatycznymi,
 • przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów z jednostkami sprawozdawczymi,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  -sporadyczne występowanie delegacji służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich
  – pomieszczenia biurowe znajdują się na II i III piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych,
  -w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
  • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
  • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami,
 • znajomość języka programowania Visual Basic, w szczególności umiejętność tworzenia i korzystania z makr,
 • umiejętność posługiwania się językiem zapytań w MS SQL.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta Nr 9/2015”

Inne informacje:

  -PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
  -list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  -na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/praca-staze-i-praktyki-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
  -nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 3669365 lub 52 36 69 386,
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  -powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
  -powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
  -oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
  -ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach.