Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • technik
 • do spraw KATERMISTRZOWSKICH
 • SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKICH

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
  ul. Strażacka 11,
  05-600 Grójec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grójec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kart pojazdów i sprzętu silnikowego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulacjami oraz w tym zakresie
 • Wprowadzanie danych sprzętowych do systemów wspomagania decyzji
 • Obsługa transportowa jednostek organizacyjnych KP PSP w Grójcu
 • Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych
 • realizacja zadań związanych z wnioskami dotacyjnymi dla jednostek OSP należących do KSRG
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa na terenie urzędu obsługa urządzeń biurowych (praca przy komputerze).
  praca w terenie związana z obsługą logistyczną jednostki (praca fizyczna lekka),
  prowadzenie pojazdów służbowych,
  kontakty z dostawcami sprzętu i usług dla KP PSP w Grójcu (reprezentacja urzędu)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Strażackiej 11 w Grójcu:
  Wejście od ulicy Strażackiej, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie niezbędnym na zajmowanym stanowisku,
  • umiejętność samodzielnego tworzenia dokumentacji (pism, sprawozdań itp.),
  • znajomość struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, umiejętność reprezentowania komendy na zewnątrz
  • umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych odporność na stres, uczciwość i obiektywizm
  • dążenie do rozwoju zawodowego
  • prawo jazdy kat. B i C
  • obsługa oprogramowania biurowego edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oprogramowania do tworzenia prezentacji

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe: na kierunkach administracja, bezpieczeństwo publiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie pracy na zbliżonym stanowisku pracy
 • Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych przenośnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenie o odbytym stażu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane powyżej 0,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Termin składania dokumentów:

  23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesłać na Adres:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Strażacka 11
  05-600 Grójec
  Składać osobiście:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Strażacka 11
  05-600 Grójec
  – SEKRETARIAT – I piętro: w godzinach od 7:30-15:30

Inne informacje:

  Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  Oferta na stanowisko – technik ds. Kwatermistrzowskich

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – ocena złożonych dokumentów
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.
  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.bip.kprm.gov.pl http://www.binp.info/kppspgrojec/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (48) 664 23 88 wew. 205 lub 201