Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • terenowy inspektor drogowy
 • w Rejonie Wrocław Oddziału GDDKiA

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział Wrocław
  ul. Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław i teren woj. dolnośląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżących analiz realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń brd w tym identyfikacja ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzenie i na bieżąco aktualizowanie ewidencji dróg – obsługiwanie systemów technicznej ewidencji dróg: SOSN, SOWA, SUN, BDD oraz innych wdrażanych sukcesywnie,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie ewidencji projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontrolowanie realizacji tych projektów oraz sporządzanie protokołów kontroli i wniosków,
 • uczestniczenie w postepowaniach przetargowych, w tym przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty i usługi w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg i innych robót drogowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca w terenie,
  – praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie drogowe lub drogowo-mostowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
  • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu rozporządzeń: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
  • podstawowa wiedza z zakresu zamówień publicznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe drogowe lub drogowo-mostowe,
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji, umiejętność analizowania i wnioskowania, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko); w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz jego tłumaczenie przysięgłe),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław
  (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: RW)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej a następnie rozmowa kwalifikacyjna z 5 osobami, które uzyskają najlepsze wyniki z części pisemnej postępowania rekrutacyjnego.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,15.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf.

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (071) 33-47-350.