Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • terenowy inspektor mostowy
 • do spraw utrzymania mostów
 • w Rejonie w Olsztynie Oddziału GDDKiA w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • GDDKiA Oddział w Olsztynie
  Rejon w Olsztynie
  ul. Sokola 4
  11-041 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie rocznego harmonogramu przeglądów podstawowych i rozszerzonych, wykonywanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, sporządzanie kart przeglądów, analiza wyników przeglądów i określanie na ich podstawie potrzeb technicznych i finansowych do planowania robót remontowych drogowych obiektów inżynierskich,
 • opracowywanie rocznych planów bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich,
 • administrowanie Systemem Gospodarki Mostowej,
 • dostarczanie informacji o stanie obiektów inżynierskich niezbędnych do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na roboty i usługi z zakresu bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 • prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich, jej aktualizacji i archiwizacja,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych oraz rocznych w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconych robót utrzymaniowych drogowych obiektów inżynierskich oraz realizacja zadań z zakresu dyżurów z ZUD i BUD.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – wyjazdy w teren (na szkolenia) w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  – podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
  • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa -posiadanie aktualnego zaświadczenia,
  • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
  • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie o specjalności mostowej, drogowej lub drogowo-mostowej,
 • przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowalnych,
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Aleja Warszawska 89
  10 – 083 Olsztyn


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (uzależniony od ilości kandydatów),
  – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów (do 5), którzy uzyskają najwyższą punktację.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (89) 521 28 29.