Kuratorium Oświaty w Gdańsku

 • Pomorski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • wizytator
 • w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • ul. Legionów 130
  81-472 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, będącymi w zasięgu działania Wydziału poprzez:
 • Ewaluację zewnętrzną przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego;
 • Kontrole planowe – w tym gromadzenie i analizowanie informacji z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w celu ustalenia stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa przez szkoły i placówki w zakresie tematyki wynikającej z planu nadzoru pedagogicznego
 • Kontrole doraźne nieujęte w planie nadzoru pedagogicznego – w tym gromadzenie i analizowanie informacji o szkołach i placówkach na terenie działania Wydziału, w celu oceny stanu i warunków działalności edukacyjnej oraz statutowej szkół i placówek;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora oraz innych działań doraźnych w celu przygotowania rzetelnej i aktualnej informacji związanej z podejmowanym działaniem lub udzielenia odpowiedzi na korespondencję przychodzącą.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze. Częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (jest podjazd). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • nauczyciele, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
  • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
  • wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego,
  • znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
  • umiejętności organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnych i umiejętności redakcyjne,
 • doświadczenie w wykonywaniu ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej w szkołach i placówkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,
 • kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • kopie świadectw pracy,
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat/kandydatka pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni”.

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

  Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

  W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.