Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • wizytator
 • w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli wynikających z Planu Nadzoru Pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w celu oceny stanu przestrzegania prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 • przeprowadzanie kontroli, w trybie działań doraźnych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w celu oceny stanu przestrzegania prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 • przeprowadzanie kontroli w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wynikających z odrębnych przepisów,
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
 • monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa,
 • dokonywanie analiz ilościowych i jakościowych wyników nadzoru,
 • realizacja zadań związanych z kontrolą wypoczynku dzieci i młodzieży,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
  Zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub placówce oświatowej. Częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.
  Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na IV piętrze, budynek nie jest przystosowany dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (brak podjazdów do budynku).
  Praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i:
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
  • w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Jagiellonczyka 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  Kuratorium Oświaty
  Jagiellonczyka 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisku wizytator”.

Inne informacje: