Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Wielkopolski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • wizytator
 • w Wydziale Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących odwołań od orzeczeń zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • prowadzenie spraw dotyczących wskazywania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie;
 • rozpatrywanie spraw uczniów/wychowanków dotyczących kształcenia, wychowania i opieki w szkołach/placówkach, w tym dotyczących prawidłowości organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach/placówkach;
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów szkół w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji prowadzonych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
  – wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
  – wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  – stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
  – klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami,
  – korytarz biurowy o szerokości 200 cm,
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm,
  – budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w przypadku nauczyciela:
  • ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
  • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela-psychologa lub psychologa,
  • znajomość prawa z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku,
  • biegła obsługa komputera w szczególności Ms Office i Lex, oraz umiejętność pracy w sieci;
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • umiejętność redagowania pism urzędniczych,
  • wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia oraz interpretacji przepisów,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w szkołach lub placówkach,
 • duża samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość do dokształcania i doskonalenia się.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwiedzających wykształcenie i doskonalenie zawodowe.
 • kopia dokumetów poświadczających staż pracy, w tym staż pedagogiczny.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 – budynek B – Kancelaria

Inne informacje:

  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,
  – wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
  – osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  – oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,
  – na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów,
  – oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,
  – przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3300 zł brutto,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 – 854 15 59.