Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 • Podkarpacki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • wizytator
 • do spraw nadzoru pedagogicznego
 • w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Oddział w Tarnobrzegu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnobrzeg
 • Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w zakresie przestrzegania przez szkoły i placówki oświatowe przepisów prawa w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
 • prowadzenie, po odpowiednim przeszkoleniu, ewaluacji w szkołach i placówkach oświatowych
 • udział w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków
 • prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • gromadzenie informacji o pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w celu dokonania oceny ich pracy
 • obserwacja przebiegu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
 • wykonywanie innych zadań spoza nadzoru pedagogicznego określonych w ustawie o systemie oświaty i karcie nauczyciela

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu na terenie całego województwa podkarpackiego. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Pracownik uczestniczy także w spotkaniach poza urzędem (komisje, konkursy, uzgodnienia, konferencje).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wyjazdy w teren komunikacją publiczną. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na czwartym piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1) w przypadku nauczycieli: ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej, w tym praca w szkolnictwie ponadgimnazjlanym i:
  • a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
  • b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce, zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
  • 2) w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa oświatowego i problematyki nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • ukończone szkolenie w zakresie ewaluacji zewnętrznej,
 • posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w szkolnictwie ponadgimnazjlanym,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Ms Office i pracy w sieci.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, w tym na stanowisku pedagogicznym
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończone formy w zakresie administracji lub zarządzania

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 11 25
  Kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór” + nr ogłoszenia o naborze + adresat + nadawca. Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze ok. 3000 zł + dodatek za staż pracy.