Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • wojewódzki inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Zespole ds bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja pracy oraz kierowanie pracownikami zespołu ds. bezpieczeństwa żywności,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, analiz i raportów z zakresu spraw realizowanych na stanowisku pracy i stanowiskach bezpośrednio podległych w celu przedstawienia aktualnych informacji z zakresu nadzorowanych zadań dla Głównego Lekarza Weterynarii, Urzędu Wojewódzkiego i jeżeli to konieczne dla innych instytucji
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w imieniu organu II instancji, przygotowywanie projektów decyzji w II instancji,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną
 • opracowywanie rocznych planów kontroli w obszarze działania zespołu w celu przedłożenia opracowań jednostkom nadrzędnym
 • kontrolowanie działalności PLW w zakresie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami produkującymi produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą urzędu, krajowe podróże służbowe, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi, trudne warunki atmosferyczne (kontrole chłodni, rzeźni itd.) w różnym czasie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer.
  Praca w budynku piętrowym – na I piętrze.
  Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywności (w tym 1 rok kierowania zespołem),
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • specjalizacja z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
  • znajomość przepisów UE i krajowych w zakresie bezpieczeństwa żywności (ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o bezpieczeństwie żywności, rozporządzenia (WE) 882/2004, 853/2004, 854/2004 ze zm.; GMP, GHP, HACCP

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera
 • wymagania samodzielność realizacji zadań
 • znajomość ustawy Kpa
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209.