Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • wojewódzki inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą zespołu ds. bezpieczeństwa żywności.
 • Kontrola merytoryczna działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii z zakresie sprawowania przez niego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w celu sprawowania poprawności sprawowanego nadzoru.
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z nadzorem nad działalnością Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
 • Przygotowywanie projektów pism i dokumentów w celu przedłożenia Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinie w obszarze bezpieczeństwa żywności.
 • Przygotowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli w obszarze bezpieczeństwa żywności w celu przedłożenia Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinie.
 • Rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji Powiatowych Lekarzy Weterynarii, analiza dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu przedłożenia proponowanych rozstrzygnięć Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w obszarze bezpieczeństwa żywności.
 • Opracowywanie i sporządzanie tematyczne informacji na żądanie Głównego Lekarza Weterynarii w celu przekazania do Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie.
 • Udział w auditach w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii jako ekspert merytoryczny w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
  – mikroklimat zimny – kontrola w chłodniach składującej żywność pochodzenia zwierzęcego
  – mikroklimat gorący – kontrola w rzeźniach
  – praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu
  – praca w zespole
  – obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer, przy którym praca jest długotrwała.
  Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
  Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią ( obszar higieny żywności )
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP,
  • znajomość prawa weterynaryjnego, wspólnotowego, krajowego i państw trzecich,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,
  • umiejętność koordynowania pracy zespołu, kreatywność, dyspozycyjność,
  • umiejętność organizowania i planowania pracy.
  • specjalizacja z zakresu higieny żywności

wymagania dodatkowe

 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość.
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie, w przypadku bieżącego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP,
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

  23-04-2016

Miejsce składania dokumentów:


  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- wojewódzki inspektor weterynaryjny ds.bezpieczeństwa żywności” (liczy się data stempla pocztowego ).

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 5.700 złotych brutto plus dodatek stażowy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898251; ( 091 ) 4898221.