Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca kierownika oddziału
 • do spraw kierowania Oddziałem Administracji i Eksploatacji
 • w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 77/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • ul. Kościuszki 95
  61-713 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja, we współpracy z kierownikiem Oddziału, pracy podległych pracowników, a w czasie jego nieobecności kierowanie i nadzorowanie ich pracy
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne, uczestnictwo w komisjach przetargowych; samodzielne prowadzenie spraw związanych z realizacją prac zleconych na rzecz urzędu, dokonywanie rozeznania rynku i zbieranie ofert cenowych, nadzorowanie jakości wykonywanych usług przez firmy zewnętrzne
 • monitorowanie i kontrola (we współpracy z kierownikiem oddziału) stanu technicznego administrowanych nieruchomości oraz nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów w urzędzie; koordynowanie okresowych przeglądów technicznych, napraw konserwatorskich w obiektach, usuwania awarii i ich skutków w celu prawidłowego funkcjonowania administrowanych nieruchomości urzędu
 • dokonywanie wstępnej kontroli formalno – rachunkowej dokumentów księgowych; rozliczanie faktur od dostawców mediów i usług na poszczególnych użytkowników nieruchomości oraz sporządzanie załączników rozliczeniowych do obciążeń
 • przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń od użytkowników nieruchomości o uszkodzeniach i awariach w celu ich weryfikacji, usuwania i likwidacji ich skutków, koordynacja napraw konserwatorskich oraz okresowych przeglądów technicznych
 • nadzorowanie prawidłowości dostarczania mediów i świadczenia usług przez firmy zewnętrzne
 • koordynacja realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem i wyposażeniem budynków w odpowiednie tablice informacyjne, oflagowaniem budynków
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących administrowanych nieruchomości; prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw związanych z administrowanymi obiektami i zawartymi umowami

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; nadzór prac modernizacyjno-remontowych
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu (z uwagi na rozmieszczenie urzędu w kilku różnych budynkach na terenie miasta)
  – wyjazdy służbowe do delegatur urzędu na terenie województwa
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazywania lub odebrania dokumentów
  – zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego
  – z uwagi na usytuowanie budynku poza główną siedzibą urzędu występuje konieczność częstego przemieszczania się do pozostałych budynków urzędu
  – budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
  – klatka schodowa o stromych, przekraczających normatyw stopni, schodach z poręczami
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – budynek zabytkowy nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończone kursy, szkolenia w zakresie zarządzania nieruchomościami
  • znajomość ustaw o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny
  • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, umiejętność pracy w zespole
  • odporność na stres
  • umiejętność analitycznego myślenia, efektywnej komunikacji, negocjacji
  • dobra organizacja pracy
  • asertywność, umiejetność argumentacji, samodzielność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe w administrowaniu nieruchomościami
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz ustawy o służbie cywilnej, kodeksu etyki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 77/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
  z podaniem w ofercie nr ref. 77/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000-3200 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.