Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca naczelnika
 • do spraw administracyjno-gospodarczych
 • w Wydziale Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie oraz bezpośredni nadzór nad obszarem administracyjno-gospodarczym w Zakładzie, tj.: obsługa administracyjna użytkowanych budynków/pomieszczeń, odpowiednie wyposażenie pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy, sprawne wyposażenia biurowe i poligraficzne, zaspakajanie potrzeb transportowych,
 • kierowanie oraz bezpośredni nadzór nad zadaniami mającymi na celu: zapewenienie zaopatrzenia w materiały niezbędne do funkcjonowania Zakładu, prowadzenie magazynu i poligrafii, ochronę fizyczną pomieszczeń, kwalifikację i fizyczną likwidację środków trwałych oraz pozostałych,
 • kierowanie oraz bezpośrednie nadzorowanie realizacji zadań w Kancelarii Ogólnej Zakładu oraz Archium Zakładowym,
 • wyodrębnianie i podział pomiędzy pracowników zadań składających się na realizację przydzielonych obowiązków,
 • sporzadzanie projektów planów rzeczowo-finansowych, w tym wieloletnich dotyczacych: zakupów, zamówień publicznych, wyposażania w sprzęt kwaterunkowy i biurowy stanowisk pracy, wyposażania pracowników w telefony komórkowe,
 • kształtowanie procesów pracy realizowanych w ramach kierowanej działalności,
 • zadania z zakresu spraw pracowniczych w odniesieniu do bezpośrednio podległych pracowników: planowanie struktury zatrudnienia, wybór kryteriów oceny oraz przeprowadzanie rozmów oceniających, opracowywanie zakresów czynności, projektowanie ścieżek kariery zawodowej i szkoleń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Częste reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
  2. Zagrożenie korupcją.
  3. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
  4. Krajowe wyjazdy służbowe do zespołów terenowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Budynek jest sześciokondygnacyjny, w budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Zadania wymagają przemieszczania się między piętrami oraz wyjazdów służbowych do zespołów terenowych Zakładu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2 lata w kierowaniu zespołem w jednostce sektora finasów publicznych
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
  • bardzo dobre umiejętności analitycznego myślenia
  • bardzo dobra znajomość przepisów związanych z kierowanymi pracami
  • bradzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność kierowania dużą liczbą podległych pracowników relizujących zadania z obszrów niejednorodnych rodzajowo
  • umiejętność rozwiązywania problemów merytorycznych z obszarów działania dot. różnych rodzajów działalności
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność negocjacji
  • umiejętnośc egzekwowania poleceń

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub studia podyplomowe z zakresu administrowania i zarządzania kadrami
 • znajomość jednego z języków obcych z grupy języków roboczych UE na poziomie B1
 • umiejętność oceniania
 • po 1 roku doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym dotyczacym: zarządzania kadrami, projektowania procesów pracy, legislacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dikumentów potwierdzających wymaganą długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumnetów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW

Inne informacje:

  Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do
  pobrania (http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane
  dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i
  własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu
  (decyduje data stempla pocztowego).
  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i
  otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
  narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną
  cechę prawnie chronioną.

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – rozmowa kwalifikacyjna.