Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Sołecka 52
  05-400 Otwock

Miejsce wykonywania pracy:

 • Otwock
 • Otwock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień
 • udział w kontrolach budów i obiektów budowlanych
 • obsługa prawna inspektoratu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Komputer

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy prawo budowlane i kpa
  • umiejętność obsługi komputera
  • posiadanie praktyki w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Sołecka 52
  05-400 Otwock

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.