Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w Mogilnie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Obrońców Mogilna 1
  88-300 Mogilno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mogilno


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie działalnością Inspektoratu w czasie nieobecności powiatowego lekarza weterynarii lub w przypadku nieobsadzenia stanowiska powiatowego lekarza weterynarii
 • realizacja zadań z zakresu zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia zdrowia publicznego
 • współpraca z innymi organami administracji rządowej i samorządowej w w/w zakresie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca także poza siedzibą Inspektoratu, wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, kontakt z klientem zewnętrznym, reprezentacja urzędu w zastępstwie powiatowego lekarza weterynarii


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer;
  Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • tytuł specjalisty w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologii i administracji weterynaryjnej
  • znajomość obowiązujących przepisów związanych z Inspekcją Weterynaryjną
  • predyspozycje do kierowania zespołem i podejmowania decyzji
  • prawo jazdy kat.B
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywna znajomość jednego z języków obcych – urzędowych UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • kopia dyplomu potwierdzającego posiadaną specjalizację weterynaryjną

Termin składania dokumentów:

  20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Powstańców Wielkopolskich 10
  85-090 BydgoszczInne informacje:

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki spełniający/e wymagania formalne zakwalifikowani/e do następnego etapu, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko, zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 33 92 104
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.