Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  ul. Wapienna 15
  91-087 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad pracą zespołów: ds. bezpieczeństwa żywności oraz ds. pasz i utylizacji
 • nadzorowanie prowadzenia sprawozdawczości z zakresu bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
 • przeprowadzanie kontroli urzędowych podmiotów gospodarczych, objętych nadzorem w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
 • kontrolowanie poprawności wykonywania zadań realizowanych z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem terenowych pracowni wytrawiania wg właściwości terytorialnej PIW w Łodzi
 • przygotowywanie projektów pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii
 • kierowanie działalnością Inspektoratu w czasie nieobecności powiatowego lekarza weterynarii lub w przypadku nieobsadzenia stanowiska powiatowego lekarza weterynarii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie , jak i poza siedzibą urzędu, wymagająca dyspozycyjności. Obsługa podmiotów zewnętrznych. Zagrożenie korupcją.Reprezentowanie urzędu na zewnątrz w zastępstwie kierownika.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy – komputer. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim wysokim piętrze budynku, w którym istnieją bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: brak jest podjazdów, windy , drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
  • znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych
  • umiejętność kierowania zespołem
  • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • dyspozycyjność, komunikatywność
  • umiejętność obsługi programów komputerowych ( pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość jednego z języków obcych – urzędowych UE
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia

Termin składania dokumentów:

  03-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź

  Siedziba administratora danych osobowych j.w.

Inne informacje:

  Na podstawie art 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każda z kandydatek / każdy z kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie ( liczy się data stempla pocztowego) lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Wszystkie kandydatki i wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie przeprowadzenia następnego etapu naboru.
  Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każda kandydatka/ każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem zbierane są wyłącznie w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru. Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod nr tel. 42 6351411.