Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7

Miejsce wykonywania pracy:

 • Działdowo
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  13-200 Działdowo, ul. Męczenników 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zastępowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas jego nieobecności,
 • współpraca z terenowo właściwymi instytucjami i urzędami: Inspekcją Sanitarną, Policją, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi,
 • kierowanie oraz realizacji powierzonych zadań przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze,
  – prowadzenie samochodu służbowego,
  – praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu,
  – zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin ,
  – duże obciążenie stresem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarz weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia,
  • znajomość ustaw i przepisów weterynaryjnych,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn),
  • prawo jazdy kat.B,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • komunikatywność,
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopia dokumnetu potwierdzającego posiadanie spezjalizacji,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  z dopiskiem ,, Oferta zatrudnienie w służbie cywilnej”

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
  oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 089 524 14 87, 089 524 14 50.