Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w Krapkowicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kilińskiego 1
  47-300 Krapkowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krapkowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja pracy oraz kierowanie pracownikami inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • kierowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych wykonywanych przez zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
 • realizacja zadań z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia zdrowia publicznego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa w stosunku do nadzorowanych podmiotów,
 • gospodarowanie budżetem inspektoratu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą urzędu, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, stres związanych z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer,
  lokalizacja biura – II piętro – winda
  bariery architektoniczne – brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • specjalizacja w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • nienaganny przebieg pracy w administracji weterynaryjnej,
  • znajomość aktualnych przepisów polskich i unijnych dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • kultura pracy i kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP,
 • kserokopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 774661515,775417209.