Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kołobrzegu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu
  ul. Szarych Szeregów 1
  78-100 Kołobrzeg

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kołobrzeg
 • teren powiatu kołobrzeskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności zastępczych w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu.
 • Kierowanie zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy
  przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;
  •mikroklimat zimny – kontrola w chłodniach składującej żywność pochodzenia zwierzęcego;
  •prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi;
  •praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu;
  •praca w zespole;
  •obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer z drukarką przy którym praca jest długotrwała;
  – samochód służbowy;
  – urządzenia pomiarowe;
  •Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
  •Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub z higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
  • znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych
  • umiejętność kierowania zespołem i podejmowania decyzji
  • pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „poufne”.

wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność, staranność, rzetelność, obowiązkowość.
 • Odporność na stres, kultura pracy i kultura osobista.
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu średnim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie, w przypadku bieżącego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kopie ukończonych szkoleń
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Kołobrzegu” ”(liczy się data stempla pocztowego ).

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod cv, listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 5.400,00 złotych brutto plus dodatek stażowy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 094 ) 3522701, ( 091) 4898200 lub ( 091 ) 4898221.