Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sławnie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Koszalińska 46
  76-100 Sławno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sławno
 • Teren powiatu sławieńkiego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie działalnością inspektoratu w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • wydawanie aktów administracyjnych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz podpisywanie korespondencji w imieniu PLW w granicach udzielonego upoważnienia
 • kierowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych wykonywanych przez zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
 • realizacja zadań z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia zdrowia publicznego,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów finansowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych oraz przy prowadzeniu samochodu służbowego,
  praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu,
  możliwość zarażenia się chorobami odzwierzęcymi,
  praca w zespole, wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją,
  stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz,
  obciążenie psychiczne podczas kontaktu z kontrolowanym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer z drukarką, urządzenia pomiarowe i specjalistyczne,
  – samochód służbowy,
  – siedziba inspektoratu mieści się w budynku, na piętrze, brak windy, podjazdu i odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej
  • znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych
  • umiejętność kierowania zespołem i podejmowania decyzji,
  • prawo jazdy kat. B
  • pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „poufne”.

wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność, staranność, rzetelność, obowiązkowość.
 • Odporność na stres, kultura pracy i kultura osobista.
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu średnim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Sławnie ”(liczy się data stempla pocztowego ).Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod cv, listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca
  od daty zakończenia naboru. Na wniosek kandydata/tki złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata/tki za osobistym pokwitowaniem. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4500 zł.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ( 059) 8105178, ( 091) 4898200 lub ( 091 ) 4898221.