Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

 • Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • do spraw kierowania powiatową inspekcją weterynaryjną w czasie nieobecności powiatowego lekarza weterynarii
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  67-100 Nowa Sól
  ul. Kossaka 24

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowa Sól

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie powiatową inspekcją weterynaryjną w czasie nieobecności powiatowego lekarza weternarii,
 • nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz,
 • nadzór nad kontrolą weterynaryjną,
 • nadzór nad dokumentowaniem czynności inspekcyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentowanie urzędu,
  – praca w siedzibie urzędu oraz siedzibach podmiotów kontrolowanych,
  – krajowe wyjazdy służbowe,
  – stres związany z wykonywaniem zadań kontrolnych i wydawaniem decyzji,
  – zagrożenie korupcją,
  – nietypowe godziny pracy,
  – szkolenia zewnętrzne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • zgodnie z oceną ryzyka zawodowego praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego stażu pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzecego,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Botaniczna 14
  65-306 Zielona Góra

Inne informacje:

  – Wymagane dokumenty i oświadczenia prosimy złożyć zgodnie z formularzem aplikacyjnym podanym w procedurze naboru na stronie www.bip.wet.zgora.pl.
  – Nabór jest prowadzony zgodnie z podaną procedurą.
  -Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – Informacje dodatkowe pod nr 68-4537303.