Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: praktykant absolwencki

 

Liczba lub wymiar etatu: uzależnione

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. wykonywania czynności związanych z zakładaniem i prowadzeniem akt sądowych,
 2. obsługa urządzeń ewidencyjnych,
 3. praca w archiwum, na biurze podawczym lub w punkcie obsługi interesantów,
 4. inne czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

Wykształcenie minimum – średnie

 

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na praktyki może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 2. w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

 1. podanie o przyjęcie na praktyki absolwenckie,
 2. CV,
 3. kopia świadectwa dojrzałości bądź odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie, że kandydat nie jest uczestnikiem ani stroną w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Forma składania dokumentów:

na adres: kadry@hipoteka.waw.pl, osobiście lub pocztą

 

Inne informacje:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie poszukuje kandydatów na odpłatne praktyki dla absolwentów szkół średnich.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-06-30

 

pod adres:

Osoby zainteresowane praktykami powinny złożyć wymagane dokumentyw:

Oddziale Kadr

Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
00 – 240 Warszawa

Al. Solidarności 58

pok. 229

bądź przesłać w formie elektronicznej: kadry@hipoteka.waw.pl.