• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

W związku z rozwojem struktur IT w Prokuraturze Krajowej poszukujemy osób mających zajmować kluczowe stanowiska w projektowanej strukturze organizacyjnej. W związku z tym poszukujemy osób, które nabyły kompetencje i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem i zakładają na swojej ścieżce kariery możliwość zaangażowania się na dłuższy okres czasu w działalność w sektorze publicznym nie chcąc jednocześnie w sposób znaczący obniżać swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe poszukujemy osoby pełniącej rolę eksperta ds. cyberbezpieczeństwa, który realizować będzie obowiązki oraz posiada kompetencje
i doświadczenie określone w ogłoszeniu.

wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• udział w projektach i wdrożeniach systemów teleinformatycznych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego; wdrażanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w skali całej organizacji;
• identyfikowanie możliwości minimalizowania ryzyk cyberbezpieczeństwa; definiowanie rozwiązań wspólnie z właściwymi ekspertami;
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PK w zakresie technicznego wdrażania rekomendacji i wytycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa;
• prowadzenie szkoleń dla użytkowników wewnętrznych z zakresu zasad zachowania bezpieczeństwa – „security awarness”;
• śledzenie nowych technologii i trendów w zakresie cyberbezpieczeństwa; ocena rozwiązań;
• udział w opracowywaniu i wdrażaniu wytycznych do polityki bezpieczeństwa informacji
w zakresie stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych;

Wykształcenie: wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia – preferowane informatyczne.

Wymagania konieczne:
• co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;
• doświadczenie w zakresie technicznych aspektów bezpieczeństwa systemów IT;
• znajomość na poziomie administracyjnym zagadnień sieciowych i systemów operacyjnych;
• znajomość zagadnień związanych z IPS/IDS, DLP, VPN;
• znajomość standardów i norm bezpieczeństwa informacji;
• wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne niezbędne do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska: umiejętność analizy i definiowania wymagań związanych z cyberbezpieczeństwem teleinformatycznym;
• umiejętności: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, samodzielności i inicjatywy, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie specjalistycznych dokumentacji technicznych;
• dyspozycyjność tj. gotowość do pracy poza regulaminowymi godzinami pracy.

Wymagania dodatkowe:
• posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. CISSP, CEH);
• znajomość COBIT;
• znajomość aktów prawnych pomocnych w pracy dla opisywanego stanowiska.

Oferujemy:
• pracę w stabilnej organizacji;
• możliwość rozwoju poprzez finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach;
• udział w realizacji ambitnych projektów;
• konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości określonej dla stanowiska eksperta w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.);
• możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji finansowych w postaci dodatków specjalnych, premii i nagród, zależnych od indywidualnego zaangażowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar
doświadczenia zawodowego);
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 7 grudnia 2018 r.
na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.16.2018 na stanowisko eksperta ds. cyberbezpieczeństwa w Biurze Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Krajowej

Inne informacje:
• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 959.